Gierżod, Kazimierz performance comparisons


Mazurka, Op. 63, No. 3


full tempo curve
 Gierzod 1998

18.3%  Boshniakovich 1969
17.8%  Kissin 1993
16.0%  Osinska 1989
11.5%  Shebanova 2002
10.4%  Fliere 1977
  3.8%  Czerny 1990
  2.5%  Uninsky 1971
  1.6%  Sokolov 2002
  1.4%  Afanassiev 2001
  1.3%  Czerny 1949
  1.1%  Barbosa 1983
  1.1%  Rosen 1989
  1.0%  Hatto 1997
0.81Kissin 1993
0.77Osinska 1989
0.76Fliere 1977
0.72Shebanova 2002
0.70Harasiewicz 1955
0.69Czerny 1990
0.67Czerny 1949
0.67Sztompka 1959
0.67Afanassiev 2001
0.67Boshniakovich 1969
0.66Milkina 1970
0.65Ohlsson 1999
0.64Magin 1975
0.62Indjic 1988
0.62Hatto 1997
0.61Hatto 1993
0.61Poblocka 1999
0.61Rosen 1989
0.58Uninsky 1971
0.58Kushner 1989
0.57Zak 1937
0.57Zak 1951
0.57Gornostaeva 1994
0.56Neighaus 1950
smoothed tempo curve (0.5)
 Gierzod 1998

21.3%  Kissin 1993
19.2%  Shebanova 2002
  8.9%  Afanassiev 2001
  8.7%  Fliere 1977
  6.9%  Osinska 1989
  6.8%  Czerny 1990
  4.7%  Boshniakovich 1969
  3.7%  Sokolov 2002
  3.1%  Sztompka 1959
  1.6%  Uninsky 1971
  1.4%  Luisada 1991
0.70Kissin 1993
0.68Shebanova 2002
0.63Afanassiev 2001
0.61Fliere 1977
0.58Czerny 1949
0.57Sztompka 1959
0.57Ohlsson 1999
0.55Neighaus 1950
0.55Osinska 1989
desmoothed tempo curve (0.5)
 Gierzod 1998

25.1%  Osinska 1989
22.8%  Harasiewicz 1955
16.5%  Boshniakovich 1969
  4.6%  Indjic 1988
  3.4%  Milkina 1970
  2.9%  Hatto 1997
  2.6%  Falvay 1989
  2.3%  Czerny 1949
  2.0%  Fliere 1977
  1.6%  Barbosa 1983
  1.3%  Uninsky 1971
  1.2%  Biret 1990
  1.1%  Czerny 1990
0.81Harasiewicz 1955
0.81Osinska 1989
0.68Fliere 1977
0.68Czerny 1990
0.68Indjic 1988
0.67Hatto 1993
0.66Falvay 1989
0.66Hatto 1997
0.66Boshniakovich 1969
0.63Uninsky 1971
0.62Kissin 1993
0.61Kushner 1989
0.61Magin 1975
0.61Milkina 1970
0.61Rubinstein 1966
0.60Czerny 1949
0.60Barbosa 1983
0.56Zak 1951
global beat dynamics
 Gierzod 1998

24.5%  Malcuzynski 1961
17.3%  Ashkenazy 1981
  7.4%  Blumental 1952
  6.9%  Anderszewski 2003
  6.8%  Poblocka 1999
  4.5%  Moravec 1969
  3.5%  Lushtak 2004
  3.2%  Rosenthal 1931c
  2.1%  Boshniakovich 1969
  2.1%  Falvay 1989
  1.9%  Cortot 1951
  1.7%  Afanassiev 2001
  1.2%  Sokolov 2002
  1.1%  Uninsky 1932
0.58Malcuzynski 1961
0.55Ashkenazy 1981
smoothed dynamics (0.5)
 Gierzod 1998

28.6%  Ashkenazy 1981
  7.5%  Czerny 1949
  7.4%  Ohlsson 1999
  6.3%  Cortot 1951
  5.1%  Falvay 1989
  4.1%  Poblocka 1999
  3.8%  Czerny 1990
  3.1%  Zak 1951
  2.5%  Kapell 1951
  2.0%  Friedman 1930
  2.0%  Moravec 1969
  1.8%  Gornostaeva 1994
  1.8%  Anderszewski 2003
  1.8%  Sokolov 2002
  1.8%  Kissin 1993
  1.6%  Rosenthal 1931c
  1.5%  Lushtak 2004
  1.4%  Smith 1975
  1.2%  Boshniakovich 1969
  1.1%  Mohovich 1999
0.59Ashkenazy 1981
desmoothed dynamics (0.5)
 Gierzod 1998

23.4%  Rosenthal 1931
20.9%  Bacha 2000
16.3%  Mohovich 1999
  8.9%  Malcuzynski 1961
  5.8%  Badura 1965
  3.3%  Rosenthal 1930
  3.2%  Rosenthal 1931b
  2.5%  Afanassiev 2001
  2.4%  Brailowsky 1960
  1.6%  Average
  1.3%  Lushtak 2004
  1.2%  Fou 1978
  1.1%  Moravec 1969
0.84Rosenthal 1931
0.83Bacha 2000
0.82Rosenthal 1931b
0.73Anderszewski 2003
0.71Mohovich 1999
0.68Malcuzynski 1961
0.67Brailowsky 1960
0.65Rosenthal 1931c
0.65Badura 1965
0.65Ezaki 2006
0.65Kushner 1989
0.63Blumental 1952
0.62Lushtak 2004
0.57Afanassiev 2001
joint tempo / global dynamics
 Gierzod 1998

18.7%  Kissin 1993
15.6%  Afanassiev 2001
12.1%  Ohlsson 1999
10.7%  Boshniakovich 1969
  4.5%  Czerny 1949
  4.3%  Shebanova 2002
  4.2%  Uninsky 1971
  3.3%  Magin 1975
  2.6%  Sokolov 2002
  2.2%  Uninsky 1932
  2.0%  Sztompka 1959
  1.5%  Anderszewski 2003
  1.4%  Fliere 1977
  1.2%  Kushner 1989
  1.1%  Niedzielski 1931
  1.1%  Rosen 1989
0.63Czerny 1949
0.59Shebanova 2002
0.58Afanassiev 2001
0.58Ohlsson 1999
0.58Rosen 1989
0.58Anderszewski 2003
0.57Fliere 1977
0.57Boshniakovich 1969
0.56Kushner 1989
0.55Malcuzynski 1961